អ្នកជំនាញមេដែក

បទពិសោធន៍ផលិតកម្ម 15 ឆ្នាំ។
RD_img

ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង

អង្គការ

វិញ្ញាបនប័ត្រគុណភាព

វិញ្ញាបនប័ត្រ

ISO9001

2 IATF

IATF16949

ISO9001

ISO9001

ISO14001

ISO14001